کارگاه آموزشی اکوتوریسم و کارگاه آموزشی جشنواره ها
جزیره قشم

دو کارگاه آموزشی در ارتباط با اکوتوریسم و مبانی و مفاهیم آن ویژه کارکنان اداری سازمان منطقه آزاد قشم در پاییز 1389 در محل مرکز رشد شهر قشم توسط موسسه آوای طبیعت پایدار با همکاری منطقه آزاد قشم برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه عنوان هایی تحت نام مبانی و مفاهیم اکوتوریسم، فنون راهنمایان تور،کدهای رفتاری در اکوتوریسم، نقش جوامع محلی در توسعه اکوتوریسم و تاثیرات متقابل اکوتوریسم بر جوامع محلی و محیط و نیز راهکارهای رشد و ارتقای اکوتوریسم در جزیره قشم مورد بررسی قرار گرفت. بخش هایی از این کارگاه در قالب آموزش های معمول و بخش هایی نیز در قالب بحث و تبادل نظر اجرا گردید.
اکثر شرکت کنندگان در این کارگاه همکاران بخش اداری، روابط عمومی و نیز گردشگری و سیاحتی منطقه آزاد قشم بودند. همچنین یک عنوان درس ویژه با نام آثار تاریخی و باستانی قشم نیز در جنب این کارگاه ارائه شد که آقای دکتر دشتی زاده مدرس آن بودند.
کارگاه یک روزه دیگری نیز پس ازکارگاه آشنایی با اکوتوریسم تشکیل شد که مخاطبان آن بیشتر کارکنان اداری اداره کل گردشگری و سیاحتی سازمان منطقه آزاد قشم بودند.
این کارگاه که با نام آشنایی با جشنواره های گردشگری و شیوه های برنامه ریزی و اجرای آن برگزار شد به تحلیل چگونگی برگزاری مراسم و جشنواره ها و نمایشگاه های گردشگری در جهان و تطابق آن با شرایط کشور به ویژه تحلیل چگونگی برگزاری آن ها در جزیره قشم پرداخت. در این کارگاه آموزشی انواع مراسم با موضوعات مرتبط با حوزه گردشگری و محیط زیست به ویژه در نمایشگاه های معتبر دنیا و ایران و طریقه پردازش حرفه ای به آن ها مورد بررسی قرار گرفت.