آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

رزومه اساتید

کارگاه های آموزشی

 

آموزش گردشگری به اشکال مختلف و با اهداف متنوعی انجام می گیرد.

بسیاری از این آموزش ها شکل رسمی و تصویب شده دارند و درقالب دوره آموزشی اجرا می گردند مانند دوره راهنمایان طبیعت گردی، فرهنگی و محلی.

مسلما به واسطه محدودیت های موجود از جمله زمان مشخص و محدود اجرای این دوره ها و همچنین وسعت موضوع گردشگری که جنبه های وسیعی پیدا می کند و با موضوعات مختلف دیگر مرتبط می شود، نیاز به آموزش های تکمیلی و آموزش های موضوعی وجود دارد. کارگاه های آموزشی برای رفع این گونه نیازها تعریف و برنامه ریزی می شوند.

موضوعاتی مانند ارائه گزارش های مختلف از سفرها و جلسات آموزشی مرتبط، بررسی چالش ها و فرصت ها، فعالیت های ویژه، جاذبه های طبیعی و فرهنگی، بررسی تطابق روش های مدیریتی وحفاظت از منابع، ارتقاء انواع مهارتها در صنعت گردشگری و... در حوزه کارگاه های آموزشی می گنجد.

با توجه به ساختار این کارگاه ها، مخاطبینی غیراز راهنمایان تور، که صرفا به موضوعات مرتبط به گردشگری علاقمند هستند نیزشرکت می کنند.