آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

رزومه اساتید

راهنمایان محلی

یکی از مهمترین بخش های گردشگری در حوره اکوتوریسم و فرهنگی در ایران، گردشگری دراستان های مختلف است. به فراخور موضوع و نیز جغرافیای خاص منطقه، اطلاعات و دانش قابل ارائه به گردشگران در سفر در هر منطقه منحصر به آن منطقه خاص است.
دوره های آموزش راهنمایان طبیعت گردی محلی و راهنمایان ایران گردی و جهان گردی(فرهنگی) به طور کلی به پرورش راهنمایان تور در سطح ملی می پردازد، لذا اطلاعات ارائه شده عمومی و کلی است. در حالی که به طور حتم افراد بومی که از بدو تولد در منطقه خود زندگی کرده اند، بیش از هر فرد دیگری در مورد محل زندگی خود در حوزه های مختلف از جمله تاریخ، معماری، جغرافیا، اکوسیستم ،پوشش گیاهی و جانوری و به طور کلی جاذبه ها و ارزش های طبیعی و فرهنگی منطقه اطلاعات دارند.
بنابراین دوره های راهنمایان محلی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در همین راستا تعریف و اجرا می گردد. این دوره ها در دو بخش راهنمایان محلی (با گرایش فرهنگی) و راهنمایان محلی اکوتوریسم تعریف شده است. دوره راهنمایان محلی(با گرایش فرهنگی) شامل 110 ساعت آموزشی و دوره راهنمایان محلی طبیعت گردی 120 ساعت است.

عناوین درسی دوره راهنمایان (بلدهای) محلی:
(دفتر برنامه ریزی آموزشی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی-1388)

دوره راهنمایان (بلدهای)محلی

1- آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات میراث فرهنگی و گردشگری - 6 ساعت
2- آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به حفظ میراث(فرهنگی، طبیعی) - 6 ساعت
3- آشنایی با جغرافیای جهان گردی و اکوتوریسم - 12 ساعت
4- آشنایی با جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی استان - 12 ساعت
5- آشنایی با فنون راهنمای تور - 12 ساعت
6- آشنایی با تاریخ و فرهنگ و اقوام استان - 12 ساعت
7- آشنایی با اصطلاحات انگلیسی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری - 12 ساعت
8- آشنایی با صنایع دستی استان - 12 ساعت
9- بهداشت سفر و کمک های اولیه - 12 ساعت
10- آموزش عملی(اجرای تور) - 32 ساعت

دوره راهنمایان (بلدهای)محلی طبیعت گردی

1- شناخت صنعت گردشگری - 6 ساعت
2- آشنایی با میراث فرهنگی و صنایع دستی استان - 6 ساعت
3- آشنایی با فنون راهنمایان تور، استقرار در طبیعت و الگوهای رفتاری - 20 ساعت  
4- آشنایی با مبانی اکوتوریسم و توسعه پایدار گردشگری - 8 ساعت
5- بهداشت سفر و کمک های اولیه - 17 ساعت
6- آشنایی با اکوسیستم ها و جاذبه های اکوتوریستی - 17 ساعت
7- آشنایی با پوشش گیاهی استان - 9 ساعت
8- آشنایی با گونه های جانوری استان - 17 ساعت
9- آشنایی با پدیده های زمین شناسی استان - 6 ساعت
10- آموزش عملی(اجرای تور) - 14 ساعت