اخبار

آرشیو خبر ها

a report to #iy 2017 the international year of Sustainable Tourism for Development

گزارشی از برخی فعالیتهای مرتبط با شعار سال 2017    گردشگری پایدار ، ابزاری برای توسعه

شامل فعالیتهایی از موسسه آوای طبیعت پایدرا ، کمیته گردشگری پایدار معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری ،   و مجله گیلگمش و کانون انجمنهای صنفی راهنمایان تور ایران

 

The Role of Guest Houses in Sustainable Tourism

and

Some activities of Sustainable Tourism Topic in Iran

 

a report to #iy 2017 the international year of Sustainable Tourism for Development