اخبار

آرشیو خبر ها

بیست و دومین مسابقه بین المللی نقاشی - محیط زیست

بیست و دومین مسابقه بین المللی نقاشی - محیط زیست
موضوع - آب : سرچشمه زندگی
این مسابقه از سال 1991 برای سنین 6 الی 14 سال توسط محیط زیست سازمان ملل United Nation Environment Program -UNEPو سازمان ژاپنی (FGPE)برای صلح جهانی و حفاظت از محیط زیست برگزار می شود.
برای اطلاعات بیشتر به سایت:
http://www.unep.org/tunza/children/int_comp.aspx مراجعه فرمایید.

  • تاریخ آخرین ویرایش 1391/7/16