اخبار

آرشیو خبر ها

گفتگوی روزنامه شرق با نیما آذری و افسانه احسانی: بررسی نقش آموزش جوامع محلی در توسعه گردشگری

جامعه محلی آگاه، پیش نیاز توسعه گرشگریگردشگری به صنعتی مهم در جهان تبدیل شده است که از طریق آن می توان فرهنگ، آئین و سنن یک جامعه را باز شناخت و از سویی با تکیه بر آن به درآمد اقتصادی قابل توجهی دست یافت. امروزه در دنیا، اقتصاد  بسیاری از کشورها به گردشگری وابسته است و بر توسعه این مهم و نقش آن در اقتصاد کشور اهمیت بسزایی قائل اند. آموزش در این حوزه یکی از مهمترین فعالیت های جامعه‌های متکی به گردشگر است، زیرا بدون آموزش درست به جامعه شهری یا محلی، نمیتوان گردشگر را به کشور، شهر یا روستا جذب کرد، اما با آموزش صحیح و کارآ به جوامع مرتبط و غیر مرتبط در امر گردشگری، می توان به افزایش گردشگر و بهبود این صنعت در کشور یاری رساند. در این زمینه سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد می توانند نقش بسزایی ایفا کنند. جامعه محلی که در روستاها و شهرهای کوچک سکونت دارند و اغلب با گردشگر داخلی یا خارجی در ارتباط هستند، در صورت آگاه شدن از طریق آموزش، می توانند در هرم گردشگری و جذب گردشگر تاثیر ویژه ای داشته باشند. نیما آذری و افسانه احسانی زوج جوانی هستند که در موسسه آوای طبیعت پایدار با فعالیت های متعدد خود به بحث آموزش جوامع محلی در قالب تسهیلگری می پردازند. در گفتگو با این زوج به موضوع آموزش جوامع محلی و نقش سازمان های غیر دولتی در این حوزه پرداخته ایم.

متن کامل این گفتگو را در فایل های پیوست می توانید مطالعه کنید

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/11/03