اخبار

آرشیو خبر ها

حضور آوای طبیعت پایدار در نمایشگاه نقش آفرینی رنان در توسعه پایدار

توسعه پايدار به عنوان يکي از بسترهاي متعالي و رشد انسان، هنگامی موفقیت آمیز است که با یاری و مشارکت همه گروههای اجتماعی صورت پذیرد. زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند و امروز در بخش های مختلف جامعه نقش آفرینی دارند. زنان به دليل ارتباط مستقيم با گروههاي جوانان ، نوجوانان، کودکان و تأثير تربیتی و عاطفی بر نيم ديگر جمعيت، مهمترين و مؤثرترين گروه اجتماعي به شمار مي آيند، اما در کشورهاي در حال توسعه عليرغم همة برنامه ريزي ها و حمايت ها هنوز نتوانسته اند به جايگاه و نقش مناسب خود دست يابند.
یکی از مهمترین زمینه های حضور زنان در عرصه توسعه پایدار، کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان است. براین اساس، نقش محوری مداخله دولتها در تقویت فرهنگ و ایجاد بستر مناسب برای گسترش کارآفرینی با ملاحظه نقش بدون جایگزین زنان در افزایش بهره وری، رشد اقتصادی و توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است. از این رو با توجه به ضرورت ملی درگسترش فرصت های کارآفرینی برای زنان، برگزاري گردهمائي تخصصي و بین المللی می تواند به نشراطلاعات درموردنوآوریهای زنان،زمینه های کارآفرینی،رابطه کارآفرینی، توسعه اقتصادی واجتماعی ورونق بخش خصوصی باتوسعه کسب وکارزنان کمک شایان توجهی نماید.

ازاین رو"رویداد نود و چهار" با هدف تبیین جایگاه « نقش آفريني زنان در توسعه پايدار » با بهره گيري از تجربيات موفق ملی وبین المللی باتمرکزبر کارآفرینی و اشتغال زایی برگزار می شود.

از غرفه ی آوای طبیعت پایدار در سالن 10 و 11 بازدید نمایید.

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/6/27