اخبار

آرشیو خبر ها

آزمون ورودی فراگیران غیر انگلیسی زبان

به اطلاع کلیه فراگیران غیر انگلیسی زبان دوره راهنمایان میرساند آزمون مصاحبه از تاریخ 27 اردیبهشت الی 10 خرداد 1394 در محل موسسه مجمع برگزار می شود.

برای اطلاع از تاریخ و ساعت خود به فایل پیوست مراجعه نمایید.

- بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی ) در زمان آزمون الزامی است .

تصاویر