آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی دوره پانزدهم

رزومه اساتید

برنامه کلاسی دوره پانزدهم راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

           

دوشنبه 08/06/95   اکوتوریسم ج1 ، افسانه احسانی       

شنبه 13/06/95 جغرافیا ج1 ، نیما آذری

دوشنبه 15/06/95 اقوام ج1 ، علی چراغی

چهارشنبه 17/06/95 اقوام ج2 ، علی چراغی

 

شنبه 20/06/95 تعطیل

دوشنبه 22/06/95 تعطیل رسمی

چهارشنبه 24/06/95 فن بیان ج1 ، ابوالقاسم ساسان

 

شنبه 27/06/95 اقوام ج3 ، علی چراغی

دوشنبه 29/06/95 اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی

چهارشنبه 31/06/95 شناخت صنعت گردشگری ج1 ، اشکان بروج

 

شنبه 03/07/95 شناخت صنعت گردشگری ج2 ، اشکان بروج

دوشنبه 05/07/95 روحیات ملل (ایتالیایی) ، سهراب گودرزی

چهارشنبه 07/07/95 شناخت صنعت گردشگری ج3 ، اشکان بروج

 

شنبه 10/07/95 شناخت صنعت گردشگری ج4 ، اشکان بروج

دوشنبه 12/07/95 فنون تورگردانی ج1 ، جلیل چرخیان

چهارشنبه 14/07/95  اقوام ج4 ، علی چراغی

 

شنبه 17/07/95 آشنایی با موزه ج1 ، ژاله ابراهیمی

دوشنبه 19/07/95 آشنایی با صنایع دستی ج1 ، فرزانه علیپور

چهارشنبه 21/07/95 تعطیل رسمی

 

شنبه 24/07/95 آشنایی با موزه ج2 ، ژاله ابراهیمی

دوشنبه 26/07/95 شناخت صنعت گردشگری ج5 ، اشکان بروج

چهارشنبه 28/07/95 جغرافیا ج2 ، نیما آذری

 

شنبه 01/08/95 صنایع دستی ج2 ، فرزانه علیپور

دوشنبه 03/08/95 تفسیر میراث ج1 ، شهرام شهریار

چهارشنبه 05/08/95 اکوتوریسم ج3 ، افسانه احسانی

 

شنبه 08/08/95 جغرافیا ج3 ، نیما آذری

دوشنبه 10/08/95 فنون تورگردانی ج2 ، جلیل چرخیان

چهارشنبه 12/08/95 تاریخ معاصر ج1 ، علیرضا عالم نژاد

 

شنبه 15/08/95 اکوتوریسم ج4 ، افسانه احسانی

دوشنبه 17/08/95 تاریخ معاصر ج2 ، علیرضا عالم نژاد

چهارشنبه 19/08/95 الگوی رفتاری ج1 ، جلیل نصیریان

 

شنبه 22/08/95 میراث فرهنگی ج1 ، آرش نورآقایی

دوشنبه24/08/95 میراث فرهنگی ج2 ، آرش نورآقایی

چهارشنبه 26/08/95 اکوتوریسم ج5 ، افسانه احسانی

 

شنبه 29/08/95 تعطیلی رسمی

دوشنبه 01/09/95  میراث فرهنگی ج3 ، آرش نورآقایی

چهارشنبه03/09/95 میراث فرهنگی ج4 ، آرش نورآقایی

 

شنبه 06/09/95 کمکهای اولیه ج1 ، حسین عبادتی

دوشنبه 08/09/95 تعطیل رسمی

چهارشنبه10/08/95 تعطیل رسمی

 

شنبه 13/10/95 تاریخ معاصر ج3 ، علیرضا عالم نژاد

دوشنبه 15/09/95 کمکهای اولی ج2 ، حسین عبادتی

چهارشنبه 17/09/95 زبان ج1 ، صدرنیا

 

شنبه20/09/95 روحیات ملل (آلمانی) ، تاجیک

دوشنبه 22/09/95 زبان ج2 ، صدرنیا

چهارشنبه 24/09/95 زبان ج3 ، صدرنیا

 

شنبه 27/09/95 تعطیل رسمی

دوشنبه 29/09/95  زبان ج4 ، صدرنیا

چهارشنبه 01/10/95 کمکهای اولیه ج3 ، حسین عبادتی

 

شنبه 04/10/95 اماکن تاریخی ، دکترنوری شادمهانی

دوشنبه 06/10/95 زبان ج5 ، صدرنیا

چهارشنبه 08/10/95 جغرافیا ج4 ، نیما آذری

 

شنبه 11/10/95 اماکن تاریخی ج2 ، دکتر نوری شادمهانی

دوشنبه 13/10/95 کمکهای اولیه ج4 ، حسین عبادتی

چهارشنبه 15/10/95 جغرافیا ج5 ، نیما آذری

 

شنبه 18/10/95 اماکن تاریخی ج3 ، دکتر نوری شادمهانی

دوشنبه 20/10/95  تفسیر میراث ج2، شهرام شهریار (بازدید از کنیسه)

چهارشنبه 22/10/95 فنون تورگردانی ج3 ، جلیل چرخیان

 

شنبه 25/10/95 اماکن تاریخی ج4 ، دکتر نوری شادمهانی

دوشنبه 27/10/95 جغرافیا ج6 ، نیما آذری

چهارشنبه 29/10/95 اکاکن تاریخی ج5 ،  دکتر نوری شادمهانیشنبه 02/11/95 اماکن تاریخی ج6، دکتر نوری شادمهانی

دوشنبه 04/11/95 جغرافیا ج7، نیما آذری

چهارشنبه 06/11/95 اماکن تاریخی ج7 ، دکتر نوری شادمهانیشنبه 09/11/95 اماکن تاریخی ج8 ، دکتر نوری شادمهانی

دوشنبه 11/11/95 آشنایی با GPS، علی چراغی

چهارشنبه 13/11/95 اماکن تاریخی ج9، دکتر نوری شادمهانیشنبه 16/11/95 اماکن تاریخی ج10، دکتر نوری شادمهانی

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/10/19