آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... دستورالعمل شرکت در مصاحبه

رزومه اساتید

دستورالعمل شرکت در مصاحبه فارسی برای راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دستور العمل انجام مصاحبه فارسی دی ماه 1395 برایراهنمایان ایرانگردی و جهانگردی