آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه آزمون های داخلی دوره

رزومه اساتید

برنامه آزمون های داخلی دوره 14ایرانگردی و جهانگردی

فراگیران عزیز آزمون کلاسی راس ساعت 16:30 برگزار می شود.

دو شنبه 6 اردیبهشت 1395: فرهنگ و اقوام ایران زمین
دو شنبه13اردیبهشت 1395: اکوتوریسمفراگیرانی که بدون هماهنگی با آموزش در جلسه آزمون شرکت نمیکنند 6000 تومان جریمه نقدی میشوند و پرونده هایشان یک ترم دیر تر به سازمان ارسال می شود.

دوشنبه 3 خرداد 1395 : فرهنگ و اقوام ایران زمین
برای فراگیرانی که در آزمون دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 ، فرهنگ و اقوام ایران زمین شرکت نکرده اند

  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/2/7