آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان دوره

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان دوره چهاردهم ایرانگردی و جهانگردی

شنبه 1 اسفند1394: جغرافیای گردشگری ج1، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
دوشنیه 3 اسفند 1394: تعطیل
چهارشنبه 5 اسفند 1394: شناخت اماکن تاریخی ج1، دکتر نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 8 اسفند1394: آشنایی با اقوام ج1، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
دوشنیه 10 اسفند 1394: اکوتوریسم ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 12 اسفند 1394: شناخت اماکن تاریخی ج2، دکتر نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 15 اسفند1394: آشنایی با اقوام ج2، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
دوشنیه 17 اسفند 1394: روحیات ملل ایتالیایی، سهراب گودرزی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 19 اسفند 1394: شناخت اماکن تاریخی ج3، دکتر نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 22 اسفند 1394: آشنایی با اقوام ج3، علی چراغی، ساعت 17 الی 20

شنبه 14 فروردین 1395 : اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنیه 16 فروردین1395 : اکوتوریسم ج3، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 18 فروردین 1395 : شناخت اماکن تاریخی ج4، دکتر نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 21 فروردین 1395 : آشنایی با اقوام ج4، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
دوشنیه 23 فروردین1395 : اکوتوریسم ج4 ،افسانه احسانی ، ساعت 17الی20
چهارشنبه 25 فروردین 1395 : شناخت اماکن تاریخی ج5، دکتر نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 28 فروردین 1395: شناخت صنعت گردشگری ج1،اشکان بروج ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 30 فروردین 1395: اکوتوریسم ج5 ، افسانه احسانی ،ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395:اماکن تاریخی ج6 ، دکتر نوری ، ساعت 17 الی 20

شنبه 4 اردیبهشت 1395 : شناخت صنعت گردشگری ج2 ،اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 :اکو توریسم ج6 ، افسانه احسانی ، ساعت 17 الی20
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 : اماکن تاریخی ج7 ، رضا نوری ، ساعت 17 الی 20

شنبه 11 اردیبهشت 1395 : جغرافیای گردشگری ج3 ، نیما آذری ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه13 اردیبهشت 1395:شناخت صنعت گردشگری ج3 ، اشکان بروج ، ساعت17 الی 20
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395:اماکن تاریخی ج8 ، رضا نوری ، ساعت 17 الی 20

شنبه 18 اردیبهشت 1395: جغرافیای گردشگری ج 4 ، نیما آذری ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395: شناخت صنعت گردشگری ج4 ، اشکان بروج ، ساعت 17 الی 20
چهار شنبه22 اردیبهشت 1395: تعطیل
شنبه 25 اردیبهشت 1395: جغرافیای گردشگری ج5 ، نیما آذری ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395: شناخت صنعت ج5 ، اشکان بروج ، ساعت17 الی 20
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395: آداب معاشرت و الگوهای رفتاری ج1، جلال نصیریان، ساعت 17 الی 20

شنبه 1خرداد 1395: میراث فرهنگی ج1، آرش نورآقایی ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 3خرداد 1395: میراث فرهنگی ج2، آرش نورآقایی ، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 5 خرداد 1395: فن بیان، ابوالقاسم ساسان، ساعت 17 الی 20

شنبه 8خرداد 1395:اماکن تاریخی ج9 ، رضا نوری ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 10خرداد 1395: میراث فرهنگی ج3، آرش نورآقایی ، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 12 خرداد 1395: فن بیان ج2، ابوالقاسم ساسان، ساعت 17 الی 20

شنبه 15خرداد 1395:تعطیل رسمی
دوشنبه 17 خرداد 1395: روحیات ملل آلمانی، مهدی تاجیک، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 19 خرداد 1395: فن بیان ج2، ابوالقاسم ساسان، ساعت 17 الی 20
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/3/5