آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت گردی دوره نوزدهم

سه شنبه 1394/05/13: اکوسیستم های ایران ج1، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/05/15: تعطیل

یکشنبه 1394/05/18: آشنایی با پستانداران ایران ج1، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/05/20: تعطیل رسمی
پنج شنبه 1394/05/22:آشنایی با پستانداران ایران ج2، کامران کشیری، ساعت 14 الی 17، اکوسیستم های ایران ج2، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
یکشنبه 1394/05/25: تشکیل نمی شود
سه شنبه 1394/05/27:اکوتوریسم ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/05/29:آشنایی با پستانداران ایران ج2، کامران کشیری، ساعت 14 الی 17، اکوسیستم های ساحلی و آبزیان، کوشا داب، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/06/1: آشنایی با پستانداران ایران ج4، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/06/3:اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/06/5:ساعت 14 الی 17 اعلام می شود، عکاسی در طبیعت ج1، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/06/8: لوازم سفر، محمدرضا ریشه چی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/06/10:تشکیل نمی شود
پنج شنبه 1394/06/12:عکاسی در طبیعت ج2، ، مهدی نبیان ساعت 14 الی 17 ، اعلام می شود از طریق پیامک ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/06/15: عکاسی در طبیعت ج3، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/06/17:آشنایی با گیاهان، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/06/19:آشنایی با خزندگان ج2، کامران کمالی، ساعت 14 الی 17, روحیات ملل ایتالیایی، سهراب گودرزی، ساعت ۱۷ الی ۲۰

یکشنبه 1394/06/22: جغرافیای جانوری ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/06/24:جغرافیای جانوری ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/06/26:آشنایی با خزندگان ج2، کامران کمالی، ساعت 14 الی 17 ، آشنایی با خزندگان ج3، کامران کمالی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/06/29: آشنایی با پروانه ها ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/06/31:آشنایی با پروانه ها ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/02:تعطیل رسمی

یکشنبه 1394/07/5: زمین شناسی ج2، امیر توکلی صبور، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/07/7:شناخت صنعت گردشگری ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/9:جوامع محلی ج1، علی چراغی، ساعت 15 الی 17 ،مین شناسی ج3، امیر توکلی صبور، ، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/07/12: شناخت صنعت گردشگری ج2، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/07/14:اعلام می شود
پنج شنبه 1394/07/16:زبان تخصصی ج1، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی 17،جوامع محلی ج2، علی چراغی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/07/19: شناخت صنعت گردشگری ج3، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/07/21:آشنایی با کوه ها، ج1، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/07/23:زبان تخصصی ج2، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی 17،جوامع محلی ج3، علی چراغی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/07/26: آشنایی با کوه ها، ج2، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/07/28:
پنج شنبه 1394/07/30:زبان تخصصی ج3، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی 17

یکشنبه 1394/08/3: جوامع محلی ج3، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/08/5:
پنج شنبه 1394/08/7:زبان تخصصی ج3، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی
17

یکشنبه 1394/08/10: جوامع محلی ج4، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/08/12:آشنایی با گیاهان ج2، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/08/14:زبان تخصصی ج4، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی 17

یکشنبه 1394/08/17: آشنایی با گیاهان ج2، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/08/19:آشنایی با غارها، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/08/21:زبان تخصصی ج5، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی 17

یکشنبه 1394/08/24: آشنایی با پرندگان ج1، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/08/26:
پنج شنبه 1394/08/28:زبان تخصصی ج6، شاهین سبحانی، ساعت 14 الی 17، نجوم و صور فلکی ج1، سالار موسوی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/09/1: آشنایی با پرندگان ج2، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/09/3:نجوم و صور فلکی ج2، سالار موسوی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/09/5:روحیات ملل آلمانی، مهدی تاجیک، ساعت 14 الی 17،

یکشنبه 1394/09/8: آشنایی با پرندگان ج3، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/09/10:اکوتوریسم ، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/09/12:تعطیل رسمی

یکشنبه 1394/09/15: کمک های اولیه ج1، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/09/17:اعلام می شود
پنج شنبه 1394/09/19:تعطیل رسمی

یکشنبه 1394/09/22: کمک های اولیه ج2، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/09/24:فنون راهنمایی تورج1، سپهر هاشم زاده، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/09/26:

یکشنبه 1394/09/29: کمک های اولیه ج3، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/10/1:فنون راهنمایی تورج2، سپهر هاشم زاده، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/10/03: سفر پرندگان

یکشنبه 1394/10/6: کمک های اولیه ج5، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/10/8:تعطیل رسمی
پنج شنبه 1394/10/03: فنون راهنمایی تورج3، سپهر هاشم زاده، ساعت 14 الی 17

یکشنبه 1394/10/13: کمک های اولیه ج6، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/10/15: اعلام می شود
پنج شنبه 1394/10/17: اکولوژی ج1 و ج2،امیر حسین خالقی، ساعت 14 الی 20

یکشنبه 1394/10/13: اکولوژی ج3،امیر حسین خالقی، ساعت 17 الی 20


  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/10/13