آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان ایران

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان ایران گردی و جهان گردی دوره سیزدهم

مرداد 1394
چهارشنبه 1394/05/14: شناخت صنعت گردشگری ج1، اشکان بروج، ساعت 17 الی20
شنبه 1394/05/17: زبان تخصصی ج1، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/05/19: شناخت صنعت گردشگری ج2، اشکان بروج، ساعت 17 الی20
چهارشنبه 1394/05/21: شناخت اماکن تاریخی ج1، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
شنبه 1394/05/24: اکوتوریسم ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/05/26: شناخت صنعت گردشگری ج3، اشکان بروج، ساعت 17 الی20
چهارشنبه 1394/05/28: تشکیل نمی شود

شنبه 1394/06/1: شناخت صنعت گردشگری ج4، اشکان بروج، ساعت 17 الی20
دوشنبه 1394/06/2: اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی20
چهارشنبه 1394/06/4: شناخت اماکن تاریخی ج2، رضا نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/06/7: میراث فرهنگی، ج1،آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/06/9: شناخت فرهنگ و اقوام ج1، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/06/11: زبان تخصصی ج2، علی صدرنیا، ساعت 17 الی
20

شنبه 1394/06/14: زبان تخصصی ج3، علی صدرنیا، ساعت 17 الی
20
دوشنبه 1394/06/16: میراث فرهنگی، ج1،آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/06/18: زبان تخصصی ج4، علی صدرنیا، ساعت 17 الی
20

شنبه 1394/06/21: زبان تخصصی ج5، علی صدرنیا، ساعت 17 الی
20
دوشنبه 1394/06/23: شناخت فرهنگ و اقوام ج2، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/06/25: زبان تخصصی ج6، علی صدرنیا، ساعت 17 الی
20

شنبه 1394/06/28: آزمون ارائه شناخت صنعت گردشگری، اشکان بروج ، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/06/30: شناخت فرهنگ و اقوام ج3، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/06/01: شناخت اماکن تاریخی ج3، رضا نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/07/04: میراث فرهنگی، ج3،آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/07/06: میراث فرهنگی، ج4،آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/07/08:

شنبه 1394/07/11: شناخت فرهنگ و اقوام ج4، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/07/13:
چهارشنبه 1394/07/15: اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/07/18:تعطیل
دوشنبه 1394/07/20: اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/07/22: اکوتوریسم ج4، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/07/25:الگوهای رفتای و آداب معاشرت ج 1، جلال نصیریان، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/07/27: فنون راهنمایان تور، جلیل چرخیان، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/07/29:

شنبه 1394/08/2:الگوهای رفتای و آداب معاشرت ج 1، جلال نصیریان، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/08/4: آشنایی با موزه ها ج1، ژاله ابراهیمی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/08/6:

شنبه 1394/08/9: تاریخ معاصر ایران ج1، علیرضا عالم نژاد، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/08/11: آشنایی با موزه ها ج2، ژاله ابراهیمی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/08/13: امداد و کمک های اولیه ج1، حسین عبادتی، ساعت 17 الی 20


شنبه 1394/08/16:الگوهای رفتای و آداب معاشرت ج 2، جلال نصیریان، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/08/18: تاریخ معاصر ایران ج2، علیرضا عالم نژاد، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/08/20: جغرافیای جهانگردی ج2، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/08/23:تعطیل
دوشنبه 1394/08/25: تاریخ معاصر ایران ج3، علیرضا عالم نژاد، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/08/27: امداد و کمک های اولیه ج2، حسین عبادتی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/08/30:فنون راهنمایان ج2، جلیل چرخیان، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/2: فن بیان ج1، ابوالقاسم ساسان، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/09/4: روحیات ملل آلمانی، مهدی تاجیک، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/09/07: آشنایی با اماکن تاریخی ج3، رضا نوری شادمهانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/9:
چهارشنبه 1394/09/11: تعطیل رسمی

شنبه 1394/09/14: آشنایی با اماکن تاریخی ج3، رضا نوری شادمهانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/16:
چهارشنبه 1394/09/18:

شنبه 1394/09/21: تعطیل
دوشنبه 1394/09/23:
چهارشنبه 1394/09/25:

شنبه 1394/09/28: آشنایی با اماکن تاریخی ج3، رضا نوری شادمهانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/30:
چهارشنبه 1394/10/2: تعطیل

شنبه 1394/09/07: آشنایی با اماکن تاریخی ج3، رضا نوری شادمهانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/9:
چهارشنبه 1394/09/11: تعطیل رسمی

شنبه 1394/09/07: آشنایی با اماکن تاریخی ج3، رضا نوری شادمهانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/09/9:
چهارشنبه 1394/09/11: تعطیل رسمی
  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/10/9