آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان ایران

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان ایران گردی و جهان گردی دوره دوازدهم

چهارشنبه 1393/11/1: اکوتوریسم ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
شنبه 1393/11/4: تعطیل
دوشنبه 1393/11/6: زبان تخصصی ج1، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1393/11/8: اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1393/11/11: اماکن تاریخی و معماری ج1، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1393/11/13: زبان تخصصی ج2، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1393/11/15: جغرافیای جهانگردی ج1، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 1393/11/18: اماکن تاریخی و معماری ج2، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1393/11/20: زبان تخصصی ج3، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1393/11/22: تعطیل رسمی

شنبه 1393/11/25: تشکیل نمی شود
دوشنبه 1393/11/27: زبان تخصصی ج4، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1393/11/29: روحیات ملل ایتالیایی، سهراب گودرزی، ساعت 17 الی 20

اسفند 1393
شنبه 1393/12/2: اماکن تاریخی و معماری ج3، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1393/12/4:زبان تخصصی ج5، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه
1393/12/6: آشنایی با موزه ها ج1، ژاله ابراهیمی، ساعت 17 الی 20

1393/12/9: اماکن تاریخی و معماری ج4، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
1393/12/11: تشکیل نمی‌شود
1393/12/13: آشنایی با موزه ها ج۲ ژاله ابراهیمی، ساعت 17 الی 20

1393/12/16: جغرافیای جهانگردی ج3، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
1393/12/18:شناخت فرهنگ و اقوام ج1 ٬ علی چراغی٬ ساعت 17 الی 20
1393/12/20:شناخت فرهنگ و اقوام ج2 ٬ علی چراغی٬ ساعت ۱۷ الی ۲۰

شنبه 1393/12/23: اماکن تاریخی و معماری ج5، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1393/12/25:شناخت فرهنگ و اقوام ج3، علی چراغی٬ ساعت 17الی 20

فروردین 1394
شنبه 1394/1/15: اماکن تاریخی و معماری ج6، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/1/17: شناخت صنعت گردشگری ج1، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/1/19: شناخت فرهنگ و اقوام ج4 ٬ علی چراغی٬ ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/1/22: اماکن تاریخی و معماری ج7، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/1/24: شناخت صنعت گردشگری ج2، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/1/26: اکوتوریسم ج3 ٬ افسانه احسانی٬ ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/1/29: اماکن تاریخی و معماری ج8، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/1/31: کلاسی تشکیل نمی شود

اردیبهشت 1394
چهارشنبه 1394/2/2: اکوتوریسم ج4 ٬ افسانه احسانی٬ ساعت 17 الی 20
شنبه 1394/2/5: اماکن تاریخی و معماری ج9، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/2/7: شناخت صنعت گردشگری ج3، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/2/9: شناخت صنعت گردشگری ج4، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/2/12: تعطیل رسمی
دوشنبه 1394/2/14: میراث فرهنگی ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/2/16:میراث فرهنگی ج2، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/2/19: اماکن تاریخی و معماری ج10، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/2/21: اعلام میشود
چهارشنبه 1394/2/23: میراث فرهنگی ج3، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/2/19: اماکن تاریخی و معماری ج10، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/2/21: اکوتوریسم ج5، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/2/23: میراث فرهنگی ج3، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/2/26: تعطیل
دوشنبه 1394/2/28: تشکیل نمی شود
چهارشنبه 1394/2/30: فن بیان ج1، ابوالقاسم ساسان، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/3/2: اماکن تاریخی و معماری ج11، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/3/4: میراث فرهنگی ج4، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/3/6: امتحان شناخت صنعت گردشگری + ارائه پروژه

شنبه 1394/3/2: اماکن تاریخی و معماری ج12، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/3/4:
چهارشنبه 1394/3/6: تعطیل رسمی

شنبه 1394/3/16: اماکن تاریخی و معماری ج13، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/3/18: تاریخ معاصر ایران ج1، علیرضا عالم نژاد، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/3/20: جغرافیای جهانگردی، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

نبه 1394/3/23: جغرافیای جهانگردی، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/3/25:اماکن تاریخی و معماری ج14، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/3/27: تاریخ معاصر ایران ج2، علیرضا عالم نژاد، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/3/30: تشکیل نمی شود
دوشنبه 1394/4/1: فن راهنمایی تور ج1، جلیل چرخیان، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/3/3: فن راهنمایی تور ج2، جلیل چرخیان ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/3/6: اماکن تاریخی و معماری ج15، رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/4/8: فن راهنمایی تور ج3، جلیل چرخیان، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/4/10: ارائه تجربیات سفر تاجیکستان و مدارس سفر اندونزی توسط نیما اذری
شنبه 1394/4/13 : تشکیل نمی شود
دوشنبه 1394/4/15 : کمک های اولیه ج1 ، حسین عبادتی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/4/17: تعطیل

شنبه 1394/4/20 : جغرافیای جهانگردی، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/4/22 : جغرافیای جهانگردی، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/4/24:جغرافیای جهانگردی، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 1394/4/27 : تعطیل رسمی
دوشنبه 1394/4/29 : کمک های اولیه ج2 ، حسین عبادتی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/4/31:

شنبه 1394/5/3 : کمک های اولیه ج3 ، حسین عبادتی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 1394/5/5 : فن راهنمایی تور ج4، جلیل چرخیان، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 1394/5/7:

  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/5/5