آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت گردی دوره هجدهم

یکشنبه 1393/10/28: اکوتوریسم ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/10/30: تعطیل
پنج شنبه 1393/11/2: تعطیل

یکشنبه 1393/11/5: اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/11/7: آشنایی با پستانداران ایران ج1، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1393/11/9: تعطیل

یکشنبه 1393/11/12: آشنایی با پستانداران ایران ج2، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/11/14: کوهپیمایی طبیعت گرا، سعید صبور، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1393/11/16: جغرافیای جانوری ج1، علیرضا نادری، ساعت 14 الی 17، جغرافیای جانوری ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1393/11/19: اکوتوریسم ج3، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/11/21: آشنایی با حشرات و پروانه ها ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1393/11/23: تعطیل

یکشنبه 1393/11/26: آشنایی با حشرات و پروانه ها ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/11/28:آشنایی با پستانداران ایران ج3، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1393/11/30: اکوسیستم ها ج1، نیما آذری، ساعت 14 الی 17، تشکیل نمی شود
یکشنبه 1393/12/3: آشنایی باپرندگان ج1، پرویز بختیاری ، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/12/5:آشنایی با پستانداران ایران ج4، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1393/12/7: آشنایی باپرندگان ج2، پرویز بختیاری ، ساعت 14 الی 17
یکشنبه 1393/12/10: آشنایی با حشرات و پروانه ها ج3، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/12/12:آشنایی با پستانداران ایران ج5، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1393/12/14: آشنایی باپرندگان ج3، پرویز بختیاری ، ساعت 14 الی 17
یکشنبه 1393/12/17: آشنایی با لوازم سفر و طبیعت گردی، همایون ریشه چی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/12/19: آشنایی با خزندگان ایران ج1، کامران کمالی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1393/12/21: آشنایی با خزندگان ایران ج2 و3، کامران کمالی، ساعت 14 الی 20
یکشنبه 1393/12/24: اکوتوریسم ج4، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/12/25: تعطیل
پنج شنبه 1393/12/28: تعطیل

فروردین ۱۳۹۴
یکشنبه 1394/1/16: فن بیان ج1، ابوالقاسم ساسان، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/۱/18: آشنایی با کوه های ایران ج1، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/1/20: فن بیان ج1، ابوالقاسم ساسان، ساعت 14 الی 17

یکشنبه 1394/1/23: آشنایی با کوه های ایران ج2، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/1/25: آشنایی با غار های ایران ، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/1/27: زمین شناسی ج1، امیر توکلی،ساعت 14 الی 17 و زمین شناسی ج2، امیر توکلی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/1/30: آشنایی با گیاهان ج1، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/2/1: آشنایی با گیاهان ج2، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/2/3: زمین شناسی ج3، امیر توکلی،ساعت 14 الی 17


یکشنبه 1394/2/6: آشنایی با گیاهان ج3، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/2/8: عکاسی در طبیعت ج1، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/2/10: عکاسی در طبیعت ج2، مهدی نبیان،ساعت 14 الی 17

یکشنبه 1394/2/13: آشنایی با عشایر ج1، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/2/15: عکاسی در طبیعت ج1، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/2/17 و جمعه 1394/2/18: سفر گیاهان

یکشنبه 1394/2/20: آشنایی با عشایر ج2، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/2/22: آشنایی با عشایر ج3، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/02/24: تعطیل

یکشنبه 1394/2/27: آشنایی با عشایر ج4، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/2/22: فنون تورگردانی ج1، سپهر هاشم زاده، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/2/31:استقرار در طبیعت ج1، محمدرضا احسانی، ساعت 14 الی 17، استقرار در طبیعت ج2، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 1394/3/3: زبان تخصصی ج1، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/3/5: فنون تورگردانی ج2، سپهر هاشم زاده، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 8و 1394/3/7: سفر زمین شناسی

یکشنبه 1394/3/10: زبان تخصصی ج2، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/3/12: فنون راهنمایان تور، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/3/14: تعطیل رسمی

یکشنبه 1394/3/17: زبان تخصصی ج2، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/3/19: شناخت صنعت گردشگری، ارش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/3/21: فنون تورگردانی ج3، سپهر هاشم زاده، ساعت 14 الی 17

یکشنبه 1394/3/24: شناخت صنعت گردشگری، ارش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/3/26: زبان تخصصی ج5، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/3/27: تعطیل

یکشنبه 1394/3/31: شناخت صنعت گردشگری، ارش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/4/2: زبان تخصصی ج5، شاهین سبحانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/4/4: فنون راهنمایان ج5، افسانه احسانی، ساعت 14 الی 17، انتقال تجربیات سفر محیط زیستی تاجیکستان (مدرسه سبز)، نیما آذری

یکشنبه 1394/4/7: کمک های اولیه ج1، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/4/9: کمک های اولیه ج2، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/4/11: اعلام می شود

یکشنبه 1394/4/14: کمک های اولیه ج3 ، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/4/16: کمک های اولیه ج4 ، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 1394/4/18: تعطیل

یکشنبه 1394/4/21: کمک های اولیه ج5 ، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1394/4/23: اعلام می شود

  • تاریخ آخرین ویرایش 1394/4/1