آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان طبیعت گردی دوره هفدهم

مرداد ماه
یکشنبه 93/5/5: اکوتوریسم و طبیعت گردی ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/5/5: تعطیل رسمی
پنج شنبه 93/5/9: تعطیل

یکشنبه 93/5/12:آشنایی با پستانداران ج1، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/5/14: اکوتوریسم و طبیعت گردی ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/5/16:الگوهای رفتاری ج1، جلال نصیریان، 14 الی 17 و اکوسیستم ها ج1، نیما آذری، 17 الی 20

یکشنبه 93/5/19:اکوتوریسم و طبیعت گردی ج3، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/5/21: آشنایی با پستانداران ج2، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/5/23:الگوهای رفتاری ج2، جلال نصیریان، 14 الی 17 و اکوسیستم ها ج2، نیما آذری، 17 الی 20

یکشنبه 93/5/26:آشنایی با پستانداران ج3، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/5/28: اکوتوریسم و طبیعت گردی ج4، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/5/30:تعطیل

شهریور
یکشنبه 93/6/2: آشنایی با پستانداران ج4، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/6/4: جغرافیای جانوری ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/6/6: اکوتوریسم ج5، افسانه احسانی، ساعت 15 الی 17 و اکوسیستم ها ج3، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/6/9: آشنایی با پستانداران ج5، کامران کشیری، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/6/11: جغرافیای جانوری ج1، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/6/13: آشنایی با حشرات و پروانه های ایران ج1، ساعت 14 الی 17، آشنایی با حشرات و پروانه های ایران ج2، علیرضا نادری، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/6/16: آشنایی با گیاهان ج1، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/6/18: آشنایی با گیاهان ج2، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/6/20: آشنایی با مناطق حفاظت شده، افشین زارعی، ساعت 14 الی 17، روحیات ملل ایتالیایی، سهراب گودرزی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/6/23: آشنایی با گیاهان ج3، بهرام زهزاد، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/6/25: استقرار در طبیعت ج1، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/6/27: استقرار در طبیعت ج2، محمدرضا احسانی، ساعت 14 الی 17، آشنایی با خزندگان ج1، کامران کمالی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/6/30: آشنایی با خزندگان ج2، کامران کمالی،ساعت 17 الی 20

مهر ماه 1393
سه شنبه 93/7/1: زمین شناسی و ژئوتوریسم ج1، امیر توکلی ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/7/3: آشنایی با خزندگان ج2، کامران کمالی،ساعت 16 الی 20

یکشنبه 93/7/6: آشنایی با اکوسیستم های ساحلی و آبزیان، کوشا داب، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/7/8: زمین شناسی و ژئوتوریسم ج2، امیر توکلی ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه 93/7/10: فن بیان ج1، ابوالقاسم ساسان، ساعت 14 الی 17

یکشنبه 93/7/13: تعطیل رسمی
سه شنبه 93/7/15: زمین شناسی و ژئوتوریسم ج3، امیر توکلی ، ساعت 17 الی 20
پنجشنبه و جمعه 17 و 18 مهر 1393 : سفر استقرار در طبیعت

یکشنبه 93/7/20: آشنایی با کوه های ایران ج1، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/7/22: آشنایی با کوه های ایران ج2، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/7/24: آشنایی با پرندگان ج1، پرویز بختیاری، ساعت 14 الی 17، فنون راهنمایان ج1، سپهر هاشم زاده، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/7/27: آشنایی با عشایر ایران ج1، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 29: آشنایی با پرندگان ج2، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20

آبان ماه 1393

پنج شنبه و جمعه 1 و 2 آبان 1393: سفر آموزشی گیاهان
یکشنبه 93/8/4: آشنایی با عشایر ایران ج2، علی چراغی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/8/6:آشنایی با پرندگان ج3، پرویز بختیاری، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/8/8: فنون راهنمایان ج2، سپهر هاشم زاده، ساعت 14 الی 18

یکشنبه 93/8/11: زبان تخصصی ج1، مسیح شریف، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/8/13:تعطیل رسمی
پنج شنبه 93/8/15: زبان تخصصی ج2، مسیح شریف، ساعت 14 الی 17، آشنایی با عشایر ایران ج3، علی چراغی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/8/18: کمک های اولیه ج1، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/8/20:کمک های اولیه ج2، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/8/22: زبان تخصصی ج3، مسیح شریف، ساعت 14 الی 17،آشنایی با عشایر ایران ج4، علی چراغی، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/8/25: کمک های اولیه ج3، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/8/27:کمک های اولیه ج4، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/8/29: زبان تخصصی ج4، مسیح شریف، ساعت 14 الی 17

آذر ماه 1393
یکشنبه 93/9/2: کمک های اولیه ج4، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/9/4:شناخت صنعت گردشگری ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/9/6: فنون راهنمایان ج3، افسانه احسانی، ساعت 14 الی 17، عکاسی در طبیعت ج1، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20

یکشنبه 93/9/9: شناخت صنعت گردشگری ج2، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/9/11:آشنایی با غارها، مرتضی دزفولی، ساعت 17 الی 20
پنج شنبه 93/9/13:فن بیان ج2، ابوالقاسم ساسان، ساعت 14 الی 17
عکاسی در طبیعت ج2، مهدی نبیان، ساعت 17 الی 20
یکشنبه 93/9/16: آشنایی با لوازم سفر و طبیعت گردی، محمدرضا ریشه چی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 93/9/18:عکاسی در طبیعت ج3، مهدی نبیان، ساعت 17 الی
پنج شنبه 93/9/20: تعطیل

یکشنبه 93/9/23: کمک های اولیه ج5، پیام بنی هاشمی، ساعت 17 الی 20
سه شنبه 1393/9/27: اعلام میشود

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/9/10