آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی راهنمایان ایران

رزومه اساتید

برنامه کلاسی راهنمایان ایران گردی و جهان گردی دوره یازدهم

مرداد
شنبه 93/5/4: اکوتوریسم و طبیعت گردی ج1، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/5/6: تعطیل
چهارشنبه 93/5/8: تعطیل رسمی

شنبه 93/5/11: شناخت اماکن تاریخی ج1،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/5/13: شناخت صنعت گردشگری ج1، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/5/15: الگوهای رفتاری و آداب معاشرت ج1، جلال نصیریان، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/5/18: شناخت اماکن تاریخی ج2،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/5/20: شناخت صنعت گردشگری ج2، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/5/22: زبان انگلیسی تخصصی ج1، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/5/25: شناخت اماکن تاریخی ج3،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/5/27: زبان انگلیسی تخصصی ج2، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/5/29: جغرافیای جهانگردی ج1، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شهریور
شنبه 93/6/1: شناخت اماکن تاریخی ج4،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/3: شناخت صنعت گردشگری ج3، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/6/5: جغرافیای جهانگردی ج2، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/8: شناخت اماکن تاریخی ج5،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/10: شناخت صنعت گردشگری ج4، اشکان بروج، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/6/12: شناخت اماکن تاریخی ج6،رضا نوری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/15: شناخت اماکن تاریخی ج7،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/17: اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/6/19: روحیات ملل ایتالیایی، سهراب گودرزی، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/22: شناخت اماکن تاریخی ج8،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/24: زبان انگلیسی تخصصی ج3، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/6/26: زبان انگلیسی تخصصی ج4، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/6/29: شناخت اماکن تاریخی ج9،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/6/31: آشنایی با موزه‌ها ج1، ژاله ابراهیمی، ساعت 17 الی 20

مهر 1393
چهارشنبه 93/7/2: زبان انگلیسی تخصصی ج5، علی صدرنیا، ساعت 17 الی 20
شنبه 93/7/5: شناخت اماکن تاریخی ج10،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/7/7: آشنایی با موزه‌ها ج2، ژاله ابراهیمی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/7/9: جغرافیای جهانگردی ج3، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
شنبه 93/7/12: شناخت اماکن تاریخی ج11،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/7/14: اکوتوریسم ج3، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/7/16: جغرافیای جهانگردی ج4، نیما آذری، ساعت 17 الی 20
شنبه 93/7/19: شناخت اماکن تاریخی ج12،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/7/21: تعطیل رسمی
چهارشنبه 93/7/23: فن بیان ج1، ابوالقاسم ساسان، ساعت 17 الی 20
شنبه 93/7/26: شناخت اماکن تاریخی ج13،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/7/28: اکوتوریسم ج4، افسانه احسانی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/7/30: جغرافیای جهانگردی ج5، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

آبان ماه 1393
شنبه 93/8/3: شناخت اماکن تاریخی ج14،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/8/5: آزمون شناخت صنعت گردشگری + ارائه
چهارشنبه 93/8/7: جغرافیای جهانگردی ج6، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/8/10: شناخت اماکن تاریخی ج15،رضا نوری، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/8/12: تعطیل رسمی
چهارشنبه 93/8/14: جغرافیای جهانگردی ج7، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

شنبه 93/8/17: آشنایی با GPS و نقشه خوانی، محمدرضا احسانی، ساعت 17 الی 20
دوشنبه 93/8/19: میراث فرهنگی ج1، آرش نورآقایی، ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 93/8/21: جغرافیای جهانگردی ج8، نیما آذری، ساعت 17 الی 20

  • تاریخ آخرین ویرایش 1393/8/16