آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی دوره هفدهم

رزومه اساتید

برنامه کلاسی دوره هفدهم راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

شنبه 96/07/22 : اکوتوریسم ، ج1 ، افسانه احسانی

 

شنبه 96/07/29 : جغرافیا ، ج1، نیما آذری

دوشنبه 96/08/01 : شناخت صنعت گردشگري، جلسه1 ، اشكان بروج

چهارشنبه 96/08/03 : آشنايي با صنايع دستي، ج1، فرزانه سليماني

 

شنبه 96/08/06 : شناخت صنعت گردشگري، ج2 ، اشكان بروج

دوشنبه 96/08/08 : شناخت صنعت گردشگري، ج3 ، اشكان بروج

چهارشنبه 96/08/10 : جغرافیا و تجربیات بین الملل، حسین عبدالهی

 

شنبه 96/08/13 : شناخت صنعت گردشگري، ج4 ، اشكان بروج

دوشنبه 96/08/15 : آشنايي با ميراث فرهنگي، ج1، آرش نورآقايي

چهارشنبه 96/08/17 : آشنايي با ميراث فرهنگي، ج2، آرش نورآقايي

 

شنبه 96/08/20 : شناخت صنعت گردشگري ، ج5، اشكان بروج

دوشنبه 96/08/22 : کاربرد فناوری اطلاعات ، فریدون کورنگی

چهارشنبه 96/08/24 : آشنايي با صنايع دستي، ج2، فرزانه سليمانيشنبه 96/08/27 : کلاس نخواهد بود

دوشنبه 96/08/29 : اکوتوریسم ، ج2 ، افسانه احسانی

چهارشنبه 96/09/01 : زبان تخصصی، ج1، علی صدرنیاشنبه 96/09/04 : تشکیل نشد

دوشنبه 96/0/9/06 : تعطیل رسمی

چهارشنبه 96/09/08 : زبان تخصصی، ج2، علی صدرنیاشنبه 96/09/11 : ____

دوشنبه 96/09/13 : نقشه خوانی، ج1، نیما اذری

چهارشنبه 96/09/15 : تعطیل رسمیشنبه 96/09/18 : آشنایی با اقوام و عشایر ایران، ج1، علی چراغی

دوشنبه 96/09/20 : آشنایی با اقوام و عشایر ایران، ج2، علی چراغی

چهارشنبه 96/09/22 : ____شنبه 96/09/25 : اکوتوریسم ، ج3 ، افسانه احسانی

دوشنبه 96/09/27 : آشنایی با اقوام و عشایر ایران، ج3، علی چراغی

چهارشنبه 96/09/29 : زبان تخصصی، ج3، علی صدرنیاشنبه 96/10/02 : اکوتوریسم ، ج4، افسانه احسانی

دوشنبه 96/10/04 : آشنایی با اقوام و عشایر ایران، ج4، علی چراغی

چهارشنبه 96/10/06 : ____

 

شنبه 96/10/09 : زبان تخصصی، ج4، علی صدرنیا

دوشنبه 96/10/11 : آشنایی با اقوام و عشایر ایران، ج5، علی چراغی

چهارشنبه 96/10/13 : زبان تخصصی، ج5، علی صدرنیاشنبه 96/10/16 : معماری و اماکن تاریخی، ج1، دکتر رضا نوری

دوشنبه 96/10/18 : اکوتوریسم ، ج5، افسانه احسانی

چهارشنبه 96/10/20 : زبان تخصصی، ج6، علی صدرنیاشنبه 96/10/23 : معماری و اماکن تاریخی، ج2، دکتر رضا نوری

دوشنبه 96/10/25 : مدیریت بحران و کمک های اولیه ، ج1، حسین عبادتی

چهارشنبه 96/10/27: مدیریت بحران و کمک های اولیه ، ج2، حسین عبادتیشنبه 96/10/30 : معماری و اماکن تاریخی، ج3، دکتر رضا نوری

  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/08/07