آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی دوره هفدهم طبیعت

رزومه اساتید

برنامه کلاسی دوره هفدهم طبیعت گردی (شعبه اکباتان)

برنامه کلاسی شعبه اکباتان

 

 

دوشنبه 95/11/18 : بهمن جغرافیای جانوری مهندس نادری ۵تا ۸ ج ۱

پنجشنبه 95/11/21: 2 تا۵ جغرافیای جانوری ج۲

۵تا۸ آشنایی با حشرات و پروانه ها ی ایران مهندس نادری ج۱

 

شنبه 95/11/23 : پستانداران دکتر کشیری ج1 ۵تا۸

دوشنبه 95/11/25 : الگوهای رفتاری آداب سفر، ج1 مهندس آیدا اجدری

۵شنبه 95/11/28 : آشنایی با فنون تور گردانی، ج2 مهناز رود ، 2 تا 5

الگوهای رفتاری وآداب سفر ج2 مهندس آیدا اجدری، 5تا 8

 

شنبه 95/11/30 :  پستانداران دکتر کشیری ج۲  

دوشنبه 95/12/02 : نجوم و طبیعت گردی سالار موسوی ج۱

پنجشنبه 95/12/05 :  فنون تور گردانی ۲تا۵ مهناز رود ج۲ 

۵تا۸ فنون تور گردانی مهناز رود ج۳

 

شنبه 95/12/07 :  آشنایی با پروانه ها مهندس نادری ج۲

دوشنبه 95/12/09 :  نجوم و طبیعت گردی سالار موسوی ج۲  ۵تا۸

پنجشنبه 95/12/12 :  تعطیل

 

شنبه 95/12/14 :  پستانداران دکتر کشیری ج۳. ۵تا۸

دوشنبه 95/12/16 :  پستانداران ج۴ دکتر کشیری ۵تا۸

پنجشنبه 95/12/19 :  فنون تور گردانی مهناز رود ۲تا۵ ج ۴

۵تا۸ تعطیل

 

شنبه 95/12/21 :  پستانداران جلسه ۵ دکتر کشیری

دوشنبه 95/12/23 :  فنون تور گردانی مهناز رود ج۵

پنجشنبه 95/12/26 :  تعطیل

 

دوشنبه  96/01/14 :  گیاه شناسی ۵تا۸مهندس اسکندری ج۱

پنجشنبه 96/01/17 :  ۲تا۵ پرندگان مهندس بختیاری ج۱

۵تا۸ عکاسی در طبیعت مهندس نبییان ج۱

 

شنبه 96/01/19 :  ۵تا۸خزندگان مهندس کمالی ج۱

دوشنبه 96/01/21 :  گیاه شناسی مهندس اسکندری ج۲

پنجشنبه 96/01/24 :  ۲تا۵پرندگان مهندس بختیاری ج۲

۵تا۸ عکاسی مهندس نبی یان ج۲

 

شنبه 96/01/26 :  خزندگان مهندس کمالی ج۲

دوشنبه 96/01/28 : گیاه شناسی مهندس اسکندری ج۳

پنجشنبه 96/01/31 :  ۲تا۵ پرندگان مهندس بختیاری ج۳

۵تا۸ عکاسی جلسه ۳

 

شنبه 96/02/02 :  خزندگان مهندس کمالی ج۳

دوشنبه 96/02/04 :  گیاه شناسی ج۴

پنجشنبه 96/02/07 :  ۲تا۵ آشنایی با کوه‌های ایران آقای دزفولی ج۱

۵تا۸ کوه‌ها آقای دزفولی ج۲

 

شنبه 96/02/09 :  عکاسی کارگاه عملی در اکباتان ج۳

دوشنبه 96/02/11:  آشنایی با غارهای ایران آقای دزفولی ج۱

پنجشنبه 96/02/14 ۲تا۵ زمین شناسی مهندس توکلی  ج۱

۵تا۸ زمین شناسی مهندس توکلی ج۲

 

شنبه 96/02/16 :  زبان تخصصی شاهین سبحانی ج۱

دوشنبه 96/02/18 :  استقرار در طبیعت سرهنگ سخت باز ج۱

پنجشنبه 96/02/21 :  ۲تا۵ زمین شناسی مهندس توکلی ج ۳

۵تا۸ امداد و نجات آقای نبی خانی ج۱

 

شنبه 96/02/23 :  زبان تخصصی شاهین سبحانی ج۲

دوشنبه 96/02/25 :  استقرار در طبیعت سرهنگ سخت باز ج۲

پنجشنبه 96/02/28 :  ۲تا۵ امداد آقای نبی خانی و۵تا۸ تعطیل

 

شنبه 96/02/30 :  زبان تخصصی شاهین سبحانی ج3

دوشنبه 96/03/01 : زبان ، ج3 ،شاهین سبحانی

پنجنشبه 96/03/04 :  سفر استقرار

 

شنبه 96/03/06 : زبان ، ج4  ،شاهین سبحانی

دوشنبه 96/03/08 : کمک های اولیه، ج1 ، محمد نبی خانی

پنجنشبه 96/03/11 : تعطیل

 

شنبه 96/03/13 : تعطیل

دوشنبه 96/03/15 :  تعطیل رسمی

پنجنشبه 96/03/18 : 14 الی 17 - کمک های اولیه، ج2 ، محمد نبی خانی

 

شنبه 96/03/20 : کمک های اولیه، ج3 ، محمد نبی خانی

دوشنبه 96/03/22 : آشنایی با قوانین و مقررات ، ج1، محمد یزدانی 17:30 الی 18:30

پنجنشبه 96/03/25 :  14 الی 17 – زبان ، ج4 ،شاهین سبحانی

 

شنبه 96/03/27 : اصول تفسیر میراث، ج1 ، میثم امامی

دوشنبه96/03/29 : آشنایی با قوانین و مقررات ، ج2، محمد یزدانی 17:30 الی 18:30

پنجنشبه 96/04/01 : 14 الی 17 - زبان ، ج5 ،شاهین سبحانی

17 الی 20 – اکوسیستم های ایران، ج1، نیما آذری

 

شنبه 96/04/03 : اکوسیستم های ایران، ج2، نیما آذری

دوشنبه96/04/05 : تعطیل رسمی

پنجنشبه 96/04/08 : 17 الی 20 - اکوسیستم های ایران، ج3، نیما آذری

 

شنبه 96/04/10 : اقوام و عشایر ، ج1،علی چراغی

یکشنبه 96/04/11 : اصول تفسیر میراث، ج2 ، میثم امامی

دوشنبه 96/04/12 : اقوام و عشایر ، ج2،علی چراغی

پنجنشبه 96/04/15 : تشکیل نشد

 

شنبه 96/04/17 : آشنایی با تجهیزات سفر، محمدرضا  ریشه چی

یکشنبخ 96/04/18 : اصول تفسیر میراث، ج3 ، میثم امامی

دوشنبه96/04/19 : اکوتوریسم، ج1، افسانه احسانی

پنجنشبه 96/04/22:  تشکیل نشد

 

شنبه 96/04/24 : آشنایی با اکوسیستم های دریایی، ج1، کوشا داب

دوشنبه96/04/26 : آشنایی با اکوسیستم های دریایی، ج2، کوشا داب

پنجنشبه 96/04/29 :  14 الی 17 – تعطیل رسمی

 

شنبه 96/04/31 : اقوام و عشایر ، ج3 ،علی چراغی

دوشنبه 96/05/02 : شناخت صنعت گردشگری ج1، آرش نورآقایی

پنجنشبه 96/05/05 :  14 الی 17 – اکولوژی و حفاظت ج1، امیرحسین خالقی

17 الی 20 - اکولوژی و حفاظت ج2 ، امیرحسین خالقی

 

شنبه96/05/07 : شناخت صنعت گردشگری ج2، آرش نورآقایی

دوشنبه96/05/09 : شناخت صنعت گردشگری ج3، آرش نورآقایی

پنجنشبه 96/05/12 :  14 الی 17 – کاربرد فنا آوری اطلاعات در سفر ، رامین فتوت

17 الی 20 - اقوام و عشایر ، ج4 ،علی چراغی

 

  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/02/30