آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی دوره شانزدهم

رزومه اساتید

برنامه کلاسی دوره شانزدهم راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

دوشنبه 95/12/09  : مبانی اکوتوریسم جلسه1، افسانه احسانی

شنبه 95/12/14 : مبانی اکوتوریسم ج2 ، افسانه احسانی

دوشنبه  95/12/16 : اصول فن بیان، ج1، مهسا مطهر

چهارشنبه 95/12/18 : مبانی جغرافیای گردشگری، ج1 ، نیما آذری

شنبه 96/12/21 :  اصول فن بیان ، ج2، مهسا مطهر
 
شنبه 96/01/19 : آشنایی با صنایع دستی و هنرهای سنتی، ج1 ، فرزانه علیپور

دوشنبه 96/01/21 : مبانی اکوتوریسم ، ج3، افسانه احسانی

چهارشنبه 96/01/23 : مبانی جغرافیای گردشگری، ج2، نیما آذریشنبه 96/01/26 : شناخت صنعت گردشگری ، ج1 ، اشکان بروج

دوشنبه 96/01/28 شناخت صنعت گردشگری ، ج2 ، اشکان بروج

چهارشنبه 96/01/30 : اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در گردشگری ج1، دکتر جلیل نصیریانشنبه 96/02/02: آشنایی با صنایع دستی ایران ج2 ، فرزانه علیپور

دوشنبه 96/02/04 : تشکیل نشد

چهارشنبه 96/02/06 : اکوتوریسم ج4 ، افسانه احسانیشنبه 96/02/09 : شناخت صنعت گردشگری ج3، اشکان بروج

دوشنبه 96/02/11 : مدیریت بحران ، ج1، حسین عبادتی

چهارشنبه 96/02/13 : مدیریت بحران ج2، حسین عبادتیشنبه 96/2/16 : معماری و اماکن تاریخی، ج1 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/02/18 : مدیریت بحران، ج3، حسین عبادتی

چهارشنبه 96/02/20 : مدیریت بحران، ج4 ، حسین عبادتیشنبه 96/02/23 : معماری و اماکن تاریخی ، ج2 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/02/25 : شناخت صنعت گردشگری ، ج4 ، اشکان بروج

چهارشنبه 96/02/27 : قوانین و مقررات گردشگری ج1، محمدحسین یزدانیشنبه:96/02/30 : معماری و اماکن تاریخی، ج3 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/03/01 : قوانین و مقررات گردشگری ، ج2  ،محمدحسین یزدانی 17:30 الی 20

چهارشنبه 96/03/03 : اخلاق حرفه ای و الگوهای رفتاری در گردشگری ج2، دکتر جلیل نصیریانشنبه 96/03/06 : معماری و اماکن تاریخی ، ج4 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/03/08 : مدیریت بحران ، ج5، حسین عبادتی

چهارشنبه 96/03/10 : شناخت صنعت گردشگری، ج5، اشکان بروجشنبه 96/03/13 : تعطیل

دوشنبه 96/03/15 : تعطیل رسمی

چهارشنبه 96/03/17 : زبان تخصصی ، ج1، علی صدرنیاشنبه 96/03/20 : معماری و اماکن تاریخی ، ج5، دکتر نوری

دوشنبه 96/03/22 : اصول تفسیر میراث ، ج 1 ، میثم امامی

چهارشنبه 96/03/24 : زبان تخصصی، ج 2 ، علی صدرنیاشنبه 96/03/27 : زبان تخصصی ، ج3، علی صدرنیا

دوشنبه 96/03/29 : آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین، ج1 ، علی چراغی

چهارشنبه 96/03/31 : زبان تخصصی ، ج4،  علی صدرنیاشنبه 96/04/03 : معماری و اماکن تاریخی ، ج6 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/04/05 : تعطیل رسمی

چهارشنبه 96/04/07 : زبان تخصصی ج5، علی صدرنیاشنبه 96/04/10 : معماری و اماکن تاریخی، ج7، دکتر نوری

دوشنبه 96/04/12 :اصول تفسیر میراث ، ج2 ، میثم امامی

چهارشنبه 96/04/14 : آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین، ج2 ، علی چراغیشنبه 96/04/17 : معماری و اماکن تاریخی ، ج8 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/04/19 : آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین، ج3، علی چراغی

چهارشنبه 96/04/21 : زبان تخصصی ، ج5  علی صدرنیاشنبه 96/04/24 : معماری و اماکن تاریخی ، ج9 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/04/26 : آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین، ج4، علی چراغی

چهارشنبه 96/04/28 : آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین، ج5، علی چراغیشنبه 96/04/31 : معماری و اماکن تاریخی ، ج10، دکتر نوری

دوشنبه 96/05/02: فرهنگ عامه ، ج1 ، لیلا کفاش زاده

چهارشنبه 96/05/04 : فرهنگ عامه ، ج2 ، لیلا کفاش زادهشنبه 96/05/07 : معماری و اماکن تاریخی ، ج11 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/05/09 : جغرافیا و نقشه خوانی ، ج3 ، نیما آذری

چهارشنبه 96/05/11 : زبان تخصصی ، ج6  علی صدرنیاشنبه 96/05/14 : معماری و اماکن تاریخی ، ج12 ، دکتر نوری

دوشنبه 96/05/16 : جغرفیا و نقشه خوانی ، ج4 ، نیما آذری

چهارشنبه 96/05/18 : مبانی اکوتوریسم، ج5 ، افسانه احسانی

پنجشنبه 96/05/19 : آشنایی با GPS، علی چراغی - ساعت 17 الی 20شنبه 96/05/21 : جغرفیا و نقشه خوانی ، ج6 ، نیما آذری

یکشنبه 96/05/22 : جغرفیا و نقشه خوانی ، ج5 ، نیما آذری

دوشنبه 96/05/23 : معماری و اماکن تاریخی ، ج13 ، دکتر نوریشنبه 96/05/28 : معماری و اماکن تاریخی ، ج14، دکتر نوری

دوشنبه 96/05/30 : فنون راهنمایان تور ، ج1، جلیل چرخیان

چهارشنبه 96/06/01 : فنون راهنمایان تور ، ج2، جلیل چرخیانشنبه 96/06/04 : معماری و اماکن تاریخی ، ج15، دکتر نوری

دوشنبه 96/06/06 : فنون راهنمایان تور ، ج3، جلیل چرخیان

چهارشنبه 96/06/08 : فنون راهنمایان تور ، ج4، جلیل چرخیانشنبه 96/06/11 : آشنایی با موزه ها، ج1، ژاله ابراهیمی

دوشنبه 96/06/13 : کاربرد فناوری اطلاعات در سفر، رامین فتوت

چهارشنبه 96/06/15 : تاریخ معاصر ایران، ج1، علیرضا عالم نژادشنبه 96/6/18 : تعطیل رسمی

دوشنبه 96/06/20 : فنون تورگردانی، افسانه احسانی

چهارشنبه 96/06/22 : آشنایی با موزه ها، ج2، ژاله ابراهیمیشنبه 96/06/26 : تاریخ معاصر ایران، ج2، علیرضا عالم نژاد

دوشنبه 96/06/27 : اصول فن بیان، ج3، مهسا مطهر

چهارشنبه 96/06/29 : تاریخ معاصر ایران، ج3، علیرضا عالم نژادشنبه 96/07/01 : کلاس نخواهیم داشت

دوشنبه 96/07/03 : تاریخ ایران قبل و بعد اسلام ، ج1، علیرضا افشاری

چهارشنبه 96/07/05: کلاس نخواهیم داشت (به علت جابجایی موسسه)شنبه 96/07/08 : تعطیل رسمی

دوشنبه 96/07/10 میراث فرهنگی، ج1، آرش نورآقایی

چهارشنبه 96/07/12 : تاریخ ایران قبل و بعد اسلام ، ج2، علیرضا افشاریشنبه 96/07/15 : میراث فرهنگی، ج2، آرش نورآقایی

دوشنبه 96/07/17 : میراث فرهنگی، ج3، آرش نورآقایی

چهارشنبه 96/007/19 : تاریخ ایران قبل و بعد اسلام ، ج3، علیرضا افشاریشنبه 96/07/22 : فنون راهنمایان تور (بخش تخصصی) ج1 ، رامین نوری

دوشنبه 96/07/24 : فنون راهنمایان تور (بخش تخصصی) ج2 ، رامین نوری

چهارشنبه 96/07/026 : تاریخ معاصر ایران، ج4، علیرضا عالم نژادشنبه 96/07/29 : روحیات ملل (بخش بین المللی) ج1 ، ژاپنی، احمد خلیلی

دوشنبه 96/08/01 : جغرافیا و نقشه خوانی ، ج7 ، نیما آذری

چهارشنبه 96/08/03 : ـــــــشنبه 96/08/06 : _____

دوشنبه 96/08/08 : زبان تخصصی (بخش بین المللی) ، ج1 ، حسین برهان

چهارشنبه 96/08/10 : جغرافیا و تجربیات بین الملل ، حسین عبدالهیشنبه 96/08/13 : روحیات ملل (بخش بین المللی) ج2 ، کُره ای،  سعیدرضا اتحادی

دوشنبه 96/08/15 : زبان تخصصی (بخش بین المللی) ، ج2 ، حسین برهان

چهارشنبه 96/08/17 : آشنایی با موزه ها ، ج3، ژاله ابراهیمیشنبه 96/08/20 : روحیات ملل (بخش بین المللی) ج3 ، ایتالیایی ، سهراب گودرزی

دوشنبه 96/08/22 : فن آوری اطلاعات ، فریدون کورنگی

چهارشنبه 96/08/24 : فنون تورگردانی outgoing ، ج1، ژاله ابراهیمیشنبه 96/08/27 : تعطیل

دوشنبه 96/08/29 : زبان تخصصی (بخش بین المللی) ، ج3 ، حسین برهان

چهارشنبه 96/09/01 : کلاس نخواهد بودشنیه 96/09/04 : کلاس نخواهد بود

دوشنبه 96/09/06 : تعطیل رسمی

چهارشنبه 96/09/08 : کلاس نخواهد بودشنبه 96/09/11 : فنون تورگردانی outgoing ،ج2،  ژاله ابراهیمی

دوشنبه 96/09/13 : زبان تخصصی (بخش بین المللی) ، ج4 ، حسین برهان

چهارشنبه 96/09/15 : تعطیل رسمیتصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/01/16