آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه درسی دوره بیست و دوم

رزومه اساتید

برنامه درسی دوره بیست و دوم راهنمایان طبیعت گردی (شعبه یوسف آباد)

یکشنبه 95/12/08 : اکوسیستم های ایران ، ج1 ، نیما آذرییکشنبه 95/12/15 : مبانی اکوتوریسم ، ج1 ، افسانه احسانی

سه شنبه 95/12/17 : عکاسی در طبیعت ، ج1 ، مهدی نبیان

پنجشنبه 95/12/19 : عکاسی در طبیعت ، ج2 ، مهدی نبیانیکشنبه 95/12/22 : عکاسی در طبیعت ، ج3 ، مهدی نبیانیکشنبه 96/01/22 : آشنایی با پرندگان ایران، جلسه 1، پرویز بختیاری

سه شنبه 96/01/22 : تعطیل رسمی

پنجشنبه 96/01/24 : نجوم ج1، سالار موسوی، 14 الی 17

                       : آشنایی با گیاهان ایران، ج1 ، بهرام زهزاد، 17 الی 20یکشنبه 96/01/27 : آشنایی با پرندگان، ج2، پرویز بختیاری

سه شنبه 96/01/29 : نجوم، ج2، سالار موسوی

پنجشنبه 96/01/31 : آشنایی با گیاهان ایران ج2 ، بهرام زهزاد، 14 الی 17

                            آشنایی با گیاهان ایران ج3 ، بهرام زهزاد، 17 الی 20یکشنبه 96/02/03 : آشنایی با پرندگان ایران ج3، پرویز بختیاری

سه شنبه 96/02/05 : تعطیـل رسمـی

پنجشنبه 96/02/07 : تشکیل نمیشودیکشنبه 96/02/10 : اکوتوریسم، ج2، افسانه احسانی

سه شنبه 96/02/12 : آشنایی با پستانداران ایران، ج1، کامران کشیری

پنجشنبه 96/02/14:آشنایی با کوه ها ، ج1 ، مرتضی دزفولی 14 الی 17

                            آشنایی با کوه ها ،ج2 ، مرتضی دزفولی 17 الی 20یکشنبه 96/02/17 : اکوتوریسم ج3 ، افسانه احسانی

سه شنبه 96/02/19 : آشنایی با پستانداران ایران، ج 2، کامران کشیری

پنجشنبه 96/02/21 :  14 الی 17 ; تشکیل نمی شود

                              زبان تخصصی ، ج1 ، حسین برهان - 17 الی 20یکشنبه 96/02/24 : آشنایی با تجهیزات سفر ، محمدرضا ریشه چی

سه شنبه 96/02/26 : آشنایی با پستانداران ایران ، ج3 ، کامران کشیری

پنجشنبه 96/02/28 : زمین شناسی (آشنایی با زمین گردشگری) ، ج1 ، امیر توکلی صبور 14 الی 17

                               زبان تخصصی ، ج2 ، حسین برهان 17 الی 20یکشنبه 96/02/31 : الگوهای رفتاری در گردشگری، ج1، دکتر نصیریان

سه شنبه 96/03/02 : اکوتوریسم ج4، افسانه احسانی

پنجشنبه 96/03/04 : سفر آموزشی پرنده نگری

 

یکشنبه 96/03/07 : زبان تخصصی، ج3، حسین برهان

سه شنبه 96/03/09 : فنون استقرار در طبیعت، ج1، سعید صبور   استثناً 18 الی 20

پنجشنبه 96/03/11 : زبان تخصصی، ج4، حسین برهان 14 الی 17

                              آشنایی با پستانداران ایران، ج4، کامران کشیری 17 الی 20

 

یکشنبه 96/03/14 : تعطیل رسمی

سه شنبه 96/03/16 : فنون استقرار در طبیعت، ج2، سعید صبور  استثناً 18 الی 20

پنجشنبه 96/03/18 و جمعه 96/03/19 : سفر آموزشی آشنایی با گیاهانیکشنبه 96/03/21 : فنون استقرار در طبیعت، ج3، سعید صبور   استثناً 18 الی 20

سه شنبه 96/03/23 : اصول تفسیر میراث ،ج1 ، میثم امامی

پنجشنبه 96/03/25 :
زمین شناسی (آشنایی با زمین گردشگری) ، ج2 ، امیر توکلی صبور 14 الی 17

                            زمین شناسی (آشنایی با زمین گردشگری) ، ج3 ، امیر توکلی صبور 17 الی 20یکشنبه 96/03/28 : اصول تفسیر میراث ، ج2، میثم امامی

سه شنبه 96/03/30 : اصول تفسیر میراث، ج3 ، میثم امامی

پنجشنبه 96/04/01 : مبانی اکوتوریسم ،ج5 ، افسانه احسانی -  14 الی 17

                           آشنایی با پستانداران ، ج5، کامران کشیری - 17 الی 20یکشنبه 96/04/04 : مبانی اکوتوریسم ، ج6 ، افسانه احسانی

سه شنبه 96/04/06 : تعطیل رسمی

پنجشنبه 96/04/08 : آشنایی با غارهای ایران ، مرتضی دزفولی - 14 الی 17

                           زبان تخصصی، ج5 ، حسین برهان - 17 الی 20یکشنبه 96/04/11 : الگوهای رفتاری در گردشگری، ج2، دکتر نصیریان

سه شنبه 96/04/13 : مدیریت بحران (کمک های اولیه) ، ج1 ، محمد نبی خانی

پنجشنبه 96/04/15 :  کلاس تشکیل نمیشودیکشنبه 96/04/18 : میراث فرهنگی و معنوی ، ج1، آرش نورآقایی

سه شنبه 96/04/20 : مدیریت بحران (کمک های اولیه) ، ج2 ، آقای نبی خانی

پنجشنبه 96/04/22 : شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین ، ج1، علی چراغی -  14 الی 17

                            شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین ، ج2، علی چراغی - 17 الی 20

جمعه 96/04/23 : سفر آموزشی زمین شناسییکشنبه 96/04/25 : میراث فرهنگی و معنوی ، ج2، آرش نورآقایی

سه شنبه 96/04/27 : مدیریت بحران (کمک های اولیه) ، ج3 ، محمد نبی خانی

پنجشنبه 96/04/29 : تعطیل رسمییکشنبه 96/05/01 : فنون تورگردانی ، افسانه احسانی (این بخش از درس فنون تورگردانی 1 جلسه است به صورت مشارکتی و کارگاهی برگزار می شود)

سه شنبه 96/05/03 : میراث فرهنگی و معنوی ، ج3، آرش نورآقایی

پنجشنبه 96/05/05  و جمعه 96/05/06 سفر استقرار در طبیعتیکشنبه 96/05/08 : شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین ، ج3 ، علی چراغی

سه شنبه 96/05/10 : مدیریت بحران (کمک های اولیه) ، ج4 ، محمد نبی خانی

پنجشنبه 96/05/12 : آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران، ج1، هادی فهیمی -  14 الی 17

                           آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران، ج2، هادی فهیمی -  17 الی 20یکشنبه 96/05/15 : شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین ، ج4 ، علی چراغی

سه شنبه 96/05/17 : مدیریت بحران (کمک های اولیه) ، ج4 ، محمد نبی خانی

پنجشنبه 96/05/19 : شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین ، ج5 ، علی چراغی -  14 الی 17

                             ساعت 17 الی 20 کلاس نخواهید داشت

                         

یکشنبه 96/05/22 :تعطیل برای آزمون جامع

سه شنبه 96/05/24 :تعطیل برای آزمون جامع

پنجشنبه 96/05/26 :تعطیل برای آزمون جامعیکشنبه 96/05/29 : جغرافیای جانوری، ج1 ، علیرضا نادری

سه شنبه 96/05/31 : کاربرد فن آوری اطلاعات در سفر، رامین فتوت

پنجشنبه 96/06/02 :جغرافیای جانوری، ج2 ، علیرضا نادری - 14 الی 17

                            آشنایی با حشرات، بندپایان و پروانه نگری، ج1، علیرضا نادری - 17 الی 20یکشنبه 96/06/05 : آشنایی با حشرات، بندپایان و پروانه نگری، ج2، علیرضا نادری

سه شنبه 96/06/07 : مدیریت بحران (کمک های اولیه) ، ج5 ، محمد نبی خانی

پنجشنبه 96/06/09 : آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران، ج3، هادی فهیمی - 17 الی 20

                           ساعت 14 الی 15 کلاس نخواهد بود

  

یکشنبه 96/06/12 : فنون تورگردانی، ج1 ، سپهر هاشم زاده

سه شنبه 96/06/14 : فنون تورگردانی، ج2 ، سپهر هاشم زاده

پنجشنبه96/06/16 : به علت کنسل کردن استادهای مربوطه کلاس تشکیل نمیشودیکشنبه 96/06/19:  فنون تورگردانی، ج3، سپهر هاشم زاده

سه شنبه 96/06/21 : آشنایی با ماهیان و آبزیان (اکوسیستم های آبی) ج1، کوشا داب

پنجشنبه 96/06/23 : آشنایی با ماهیان و آبزیان (اکوسیستم های آبی) ج2، کوشا داب -  14 الی 17

                             قوانین و مقررات گردشگری، ج1، محمدحسین یزدانی -  17 الی 20یکشنبه 96/06/26 : فن بیان و اصول سخنوری، ج1، مهسا مطهر

سه شنبه 96/06/28: فن بیان و اصول سخنوری، ج2، مهسا مطهر

پنجشنبه 96/06/30 : فنون تورگردانی، ج4، سپهر هاشم زاده - 14الی 17

                            قوانین و مقررات گردشگری، ج2، محمدحسین یزدانی -  17 الی 20یکشنبه 96/007/02 : اکولوژی و حفاظت ، ج1 ، امیرحسین خالقی

سه شنبه 96/07/04 : فنون تورگردانی، ج5 ، سپهر هاشم زاده

پنجشنبه 96/07/06 : کلاس نخواهیم داشتیکشنبه 96/07/09 : تعطیل رسمی

سه شنیه 96/07/11 : تاریخ معاصر، ج1، علیرضا عالم نژاد

پنجشنبه 97/07/13 : کلاس نخواهیم داشتشنبه 97/07/16 : جشن اختتامیه و افتتاحیه

سه شنبه 97/07/18 : تاریخ معاصر، ج2، علیرضا عالم نژاد

پنجشنبه 96/07/20 : اکولوژی و حفاظت ، ج2 ، امیرحسین خالقی - 14 الی 17

                             تاریخ معاصر، ج3، علیرضا عالم نژاد - 17 الی 20یکشنبه 96/07/23 : فن بیان و اصول سخنوری، ج3، مهسا مطهر

سه شنبه 96/08/25 : زمین شناسی (آشنایی با ژئوپارک ها) ، کیمیا عجایبی

پنجشنبه 96/08/27 : اکوسیستم ایران ، ج2، نیما آذری 17 الی 20یکشنبه 96/07/30 : شناخت صنعت گردشگری ، ج1، امید شاکریان

سه شنبه 96/08/02 : زبان (بخش بین المللی) ، ج1، حسین برهان

چهارشنبه 96/08/03 : آشنایی با صنایع دستی ایران، ج1، فرزانه سلیمانی

پنجشنبه 96/08/04 : روحیات ملل  (بخش بین المللی) ج1 : ژاپنی، احمد خلیلی -  14 الی 17یکشنبه 96/08/07 : اکوسیستم ونقشه خوانی، ج3 ، نیما آذری

سه شنبه 96/08/09 : جغرافیا و تجربیات بین الملل، حسین عبدالهی

پنجشنبه 96/08/11 : زبان (بخش بین المللی) ، ج2، حسین برهان - کلاس در کاخ گلستان

                                شناخت صنعت گردشگری ، ج2، امید شاکریان - 17 الی 20یکشنبه 96/08/14 : شناخت صنعت گردشگری ، ج3، امید شاکریان

سه شنبه 96/08/16 : روحیات ملل  (بخش بین المللی) ج2 : ایتالیایی ، سهراب گودرزی

پنجشنبه 96/08/18 : تعطیل رسمییکشنبه 96/08/21 : آشنایی با جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج1، شادی گنجی

دوشنبه 96/08/22 : کاربرد فناوری اطلاعات، فریدون کورنگی

سه شنبه 96/08/23 : شناخت صنعت گردشگری ، ج4، امید شاکریان

چهارشنبه 96/08/24 : آشنایی با صنایع دستی ایران، ج2، فرزانه سلیمانی

پنجشنبه 96/08/25 : زبان (بخش بین المللی) ، ج3، حسین برهان - 14 الی 17

                             روحیات ملل  (بخش بین المللی) ج3 ، کُره ای، سعیدرضا اتحادی - 17 الی 20یکشنبه 96/08/28 : تعطیل رسمی

سه شنبه 96/08/30 : آشنایی با جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج2، شادی گنجی

پنجشنبه 96/09/02 : آشنایی با میراث ناملموس ، ج1، دکتر نظری 17 الی 20یکشنبه 96/ 09/05 : آشنایی با اکوسیستم های ایران ، نیما آذری

سه شنبه 96/09/07 : آشنایی با جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج3، شادی گنجی

پنجشنبه 96/09/09 : __یکشنبه 96/09/12 : زبان (بخش بین المللی) ، ج4، حسین برهان

سه شنبه 96/09/14 : آشنایی با جاذبه های تاریخی و فرهنگی، ج3، شادی گنجی

پنجشنبه 96/09/16: __

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1396/01/15