آموزش

راهنمایان طبیعت گردی

راهنمایان ایران گردی و جهان گردی

راهنمایان محلی

کارگاه های آموزشی

اکوتوریسم

سفرهای آموزشی

فارغ التحصیلان آموزشی

برد آموزش

... برنامه کلاسی دوره بیست و یکم

رزومه اساتید

برنامه کلاسی دوره بیست و یکم راهنمایان طبیعتگردی

 

سه شنبه 09/06/95 اکوتوریسم ج1 ، افسانه احسانی

یکشنبه 14/06/95 اکوسیستم ایران ج1 ، نیما آذری

سه شنبه16/06/95 شناخت صنعت گردشگری ج1، اشکان بروج

پنجشنبه 18/06/95 شناخت صنعت گردشگری ج2، اشکان بروج - 14 الی 17

اکوتوریسم ج2، افسانه احسانی - 17 الی 20

 

یکشنبه 21/06/95 اکوتوریسم ج3، افسانه احسانی

سه شنبه 23/06/95 عکاسی در طبیعت ج1، مهدی نبییان

پنجشنبه 25/06/95 عکاسی در طبیعت ج2، مهدی نبییان – 14 الی 17

عکاسی در طبیعت ج3، مهدی نبییان - 17 الی 20

 

یکشنبه 28/06/95 اکوسیستم ایران ج2، نیما آذری

سه شنبه 30/06/95  تعطیل

پنجشنبه 01/07/95 اکوتوریسم ج4، افسانه احسانی – 14 الی 17

شناخت صنعت گردشگری ج3، اشکان بروج - 17 الی 20

 

یکشنبه  04/07/95 پرندگان ایران ج1، پرویز بختیاری

سه شنبه 06/07/95 شناخت صنعت گردشگری ج4، اشکان بروج

پنجشنبه 08/07/95 گیاهان ایران ج1، بهرام زهزاد – 14 الی 17

اکوتوریسم ج5، افسانه احسانی – 17 الی 20

 

یکشنبه 11/07/95 پرندگان ایران ج2، پرویز بختیاری

سه شنبه 13/07/95 گیاهان ایران ج2، بهرام زهزاد

پنجشنبه 15/07/95 کوه‌های ایران ج1، مرتضی دزفولی -14 الی 17

خزندگان ایران ج1، کامران کمالی – 17 الی 20

 

یکشنبه 18/07/95 پرندگان ایران ج3 ، پرویز بختیاری

سه شنبه 20/07/95 تعطیل رسمی

پنجشنبه 22/07/95 آشنایی با خزندگان ج2 ، کامران کمالی – 14 الی 17

آشنایی با خزندگان ج3 ، کامران کمالی – 17 الی 20

 

یکشنبه 25/07/95 استقرار در طبیعت ج1 ، سعید صبور

سه شنبه 27/07/95 آشنایی با گیاهان ج3 ، بهرام زهزاد

پنجشنبه 29/07/95 زمین شناسی ج1 ، امیر توکلی _ 14 الی 17

استقرار در طبیعت ج2 ، سعید صبور – 17 الی 20

 

یکشنبه 02/08/95 آشنایی با ابزار سفر ، محمدرضا ریشه چی

سه شنبه 04/08/95 آشنایی با کوهها ج2 ، مرتضی دزفولی

پنجشنبه 06/08/95 سفر آموزشی گیاه شناسی

 

یکشنبه 09/08/95 غارها ، مرتضی دزفولی

سه شنبه 11/08/95 الگوی رفتاری ج1 ، جلال نصیریان

پنجشنبه 13/08/95  زمین شناسی ج2 ، امیر توکلی – 14 الی 17

روحیات ملل (ایتالیایی) ، سهراب گودرزی 17 الی 20

 

یکشنبه 16/08/95 اکولوژی ج1، امیرحسین خالقی

سه شنبه 18/08/95 اکولوژی ج2 ، امیرحسین خالقی

پنجشنبه 20/08/95 زمین شناسی ج3 ، امیر توکلی – 14 الی 17

اکوتوریسم ج5 ، افسانه احسانی 17 الی 20

 

یکشنبه 23/08/95 جغرافیای جانوری ج1 ، علیرضا نادری

سه شنبه 25/08/95 جغرافیای جانوری ج2 ، علیرضا نادری

پنجشنبه 27/08/95 اکوسیستم های ایران ج3 ، نیما آذری 14 الی 17

 قوانین و مقررات گردشگری ج1 ، محمدحسین یزدانی – 17 الی 20

 

یکشنبه 30/08/95 تعطیل رسمی

سه شنبه 02/09/95 پروانه ها و حشرات ایران ج1 ، علیرضا نادری

پنجشنبه 04/09/95 اقوام ج1 ، علی چراغی 14 الی 17

قوانین و مقررات گردشگری ج2 ، محمدحسین یزدانی

 

یکشنبه 07/09/95 میراث فرهنگی ج1 ، آرش نورآقایی

سه شنبه 09/09/95 تعطیل

پنجشنبه11/09/95 تعطیل

 

یکشنبه 14/09/95 میراث فرهنگی ج2 ، آرش نورآقایی

سه شنبه 16/09/95 پستانداران ج1 ، کامران کشیری

پنجشنبه 18/09/95 سفر پرندگان

 

یکشنبه 21/09/95 نجوم ج1 ، سالار موسوی

سه شنبه 23/09/95 پستانداران ج2 ، کامران کشیری

پنجشنبه  25/09/95 حشرات و پروانه ها ج2 ، علیرضا نادری – 14 الی 17

روحیایت ملل (آلمانی) ، تاجیک – 17 الی 20

 

یکشنبه 28/09/95 اقوام ج3 ، علی چراغی

سه شنبه 30/09/95 پستانداران ج3، کامران کمالی

پنجشنبه 02/10/95 زبان ج1 ، علی اکبری

زبان ج2 ، علی اکبری

 

یکشنبه 05/10/95 اقوام ج3 ، علی چراغی

سه شنبه 07/10/95 پستانداران ج4 ، کامران کشیری

پنجشنبه 09/10/95 سفر استقرار در طبیعت

 

یکشنبه 12/10/95 نجوم ج2 ، سالار موسوی

سه شنبه 14/10/95 پستانداران ج5 ، کامران کشیری

پنجشنبه 16/10/95 زبان ج3 ، علی اکبری – 14 الی 17

الگوی رفتارب ج2 ، جلال نصیریانیکشنبه 19/10/95 زبان ج4 ، علی اکبری

سه شنبه21/10/95 تعطیل رسمی

پنجشنبه 23/10/95 اصول تفسیر میراث ج1 ، میثم امامی - 13 الی 16

اقوام ج4 ، علی چراغی - 16 الی 20یکشنبه 26/10/95 اصول تفسیر میراث ج2 ، میثم امامی

سه شنبه 28/10/95 اکوژی ج3 ، امیرحسین خالقی

پنجشنبه 30/10/95 اکوسیستم های آبی ج1 ، کوشا داب 14الی 17

اکولوژی ج3 ، امیرحسین خالقی 17 الی 20

یکشنبه 03/11/95 اکوسیستم های آبی ج2 ، کوشا داب

سه شنبه 05/11/95 فن بیان، ابولقاسم ساسان

پنجشنبه 07/11/95 تعطیل

یکشنبه 10/11/95 فنون تورگردانی ج1 ، سپهر هاشم زاده

سه شنبه 12/11/95 فنون تورگردانی ج2، سپهر هاشم زاده

پنجشنبه 14/11/95 تعطیل

یکشنبه 17/11/95 فنون تورگردانی ج3، سپهر هاشم زاده

سه شنبه 19/11/95 فنون تورگردانی ج4، سپهر هاشم زاده

 

 

تصاویر
  • تاریخ آخرین ویرایش 1395/10/19